Thành Viên Ban Quản Trị Công Ty Cổ Phần Lâm Sinh

In

Cơ Cấu Tổ Chức Hành Chính Công Ty Cổ Phần Lâm Sinh:

1/ Hội Đồng Quản Trị gồm có:

1/ Nguyễn Đức Hòa  _  Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

2/ Phan Văn Quế

3/ Lê Văn Toàn

4/ Tươi Minh Đức

2/ Ban Kiểm Soát gồm có:

1/ Lê Văn Toàn  _  Trưởng ban kiểm soát.

2/ Tươi Minh Đức

3/ Nguyễn Thành Hưng

3/ Giám Đốc và Kế Toán trưởng gồm có:

1/ Nguyễn Chí Hiếu  _  Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

2/ Võ Thị Hồng Nga  _  Kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm tài chính.

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 05 Tháng 11 2010 10:20 )